Terms and conditions

Algemene voorwaarden WeWantMore NV

1. TOEPASBAARHEID

Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden van NV WeWantMore (hierna “WeWantMore”) van toepassing op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen WeWantMore en de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, verkopen, werken, diensten en leveringen aan de Klant. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de toepasbaarheid en de inhoud van onderhavige Algemene voorwaarden alsook de expliciete uitsluiting van alle andere (waaronder zijn eigen) algemene voorwaarden.

WeWantMore wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van die voorwaarden die WeWantMore uitdrukkelijk ter aanvaarding ondertekent.

De verbintenis die WeWantMore aangaat is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze Algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van overige bepalingen.

2. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

Alle offertes van WeWantMore zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de Klant. Indien geen termijn vermeld staat in de offerte, is de offerte van WeWantMore geldig voor een termijn van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van het aanbod, onverminderd het recht van WeWantMore om haar offertes op gelijk welk ogenblik terug te trekken en/of te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is WeWantMore in rechte te verbinden de order van de Klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra de Klant de voorschotfactuur volledig betaald heeft. Elke wijziging of aanvulling dient schriftelijk bevestigd te zijn door WeWantMore. Een offerte is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en geldt dus niet automatisch voor eventuele volgende opdrachten.

3. PRIJS

Alle prijzen zijn BTW exclusief.

Prijslijsten worden ter inlichting verschaft en verbinden WeWantMore niet. Afwijkingen tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zullen nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van de overeenkomst, tot weigering van betaling en/of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de Klant.

Prijzen van verpakking, transport, invoerrechten, heffingen en belastingen zijn niet inbegrepen en ten laste van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Valutaschommelingen, evenals verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de levering van de zaken, geven WeWantMore de bevoegdheid de overeengekomen prijs evenredig te verhogen.

4. UITVOERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN

De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds indicatief en maken geen essentieel bestanddeel van de overeenkomst uit. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke uitvoerings- of leveringstermijnen vervallen.

Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijnen kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst door de Klant. Onder voorbehoud van artikel 9 van onderhavige Algemene voorwaarden zullen eventuele schadevergoedingen voor het overschrijden van uitvoerings- of leveringstermijnen slechts aanvaard worden door WeWantMore na een vertraging van minstens 1 maand en na bewijs door de Klant van werkelijk geleden schade. Deze eventuele schadevergoedingen zullen steeds beperkt zijn als bepaald in artikel 8 van onderhavige Algemene voorwaarden.

5. OPHALING EN LEVERING GOEDEREN

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dient de Klant de goederen zelf en op eigen kost op te halen op de door WeWantMore aangegeven tijd en plaats. Bij gebrek aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1 % van het factuurbedrag per maand. Indien de Partijen overeenkomen dat WeWantMore de zaken levert buiten haar onderneming, reizen de goederen voor rekening en op risico van de Klant.

6. LEVERING DIENSTEN

WeWantMore en de Klant zullen de wijze van levering en ontvangst van diensten in samenspraak vastleggen, met toepassing van onderhavige Algemene Voorwaarden. De Klant zal alles in het werk stellen om de correcte levering van diensten mogelijk te maken.

7. RISICO

Het risico op de verkochte goederen gaat over op de Klant op het moment dat de overeenkomst tot stand komt.

8. KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

De Klant moet de hoeveelheid goederen direct bij ophaling of levering controleren. Afwijkingen in de hoeveelheden moet hij onmiddellijk op de leverbon noteren, bij gebreke waaraan hij geacht wordt de hoeveelheid te aanvaarden als overeengekomen.

De Klant moet de goederen binnen de 24 uur na ophaling of levering grondig keuren, ook indien hij de goederen doorzendt. De Klant verliest het recht zich op de non-conformiteit of het gebrek van de goederen te beroepen, indien hij WeWantMore niet binnen de 48 uur nadat hij deze non-conformiteit of dit gebrek heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aangetekend op de hoogte brengt, met een nauwkeurige identificatie van de goederen en een gedetailleerde opgave van de non-conformiteit of het gebrek.

In ieder geval verliest de Klant het recht zich op de niet-conformiteit of het gebrek van goederen te beroepen, indien hij WeWantMore niet ten laatste binnen de zes maanden na ophaling of levering op zulke wijze op de hoogte brengt.

In geval van tijdig en correct gemelde non-conformiteit of gebrek van de goederen, zal WeWantMore naar eigen keuze en inzicht: (1) de non-conforme of gebrekkige goederen of delen van goederen vervangen; of (2) de non-conformiteit of het gebrek vergoeden.

Klachten met betrekking tot de verleende diensten dienen uiterlijk 48 uur na ontvangst van de geleverde diensten te zijn gemeld door de Klant, bij gebreke waaraan hij geacht wordt de diensten te aanvaarden. Dit moet per aangetekend schrijven gebeuren en met een gedetailleerde opgave van hetgeen verweten wordt. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zal WeWantMore naar eigen keuze en inzicht : (1) de diensten volledig of gedeeltelijk opnieuw leveren ; of (2) de niet-conforme dienstverlening vergoeden.

De vrijwillige reactie van WeWantMore op een laattijdige of gebrekkige kennisgeving creëert geen enkel recht in hoofde van de Klant. Al het voorgaande geldt onverminderd voor de non-conformiteit of het gebrek die WeWantMore kon kennen. Klachten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting. De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

WeWantMore is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van indirecte en/of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, gebruiksderving, (de)montagekosten, schade aan andere onderdelen of goederen. Noch is WeWantMore gehouden tot het vergoeden van schade die het factuurbedrag overstijgt, met een absoluut maximum van 10.000 EUR. De Klant mag in geen geval de goederen terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of tot een dekkingskoop overgaan.

9. OVERMACHT EN HARDSHIP

WeWantMore is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. In geval van overmacht of hardship kan WeWantMore naar eigen keuze en inzicht (1) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (2) de overeenkomst bij aangetekende brief ontbinden; en/of (3) de Klant uitnodigen om de overeenkomst te heronderhandelen. Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan WeWantMore de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM – GEHEIMHOUDING

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding blijven alle ideeën, concepten, berekeningen, monsters, tekeningen, plannen, modellen, systemen, teksten, handleidingen, analyses, technologieën, uitvindingen, ontdekkingen, knowhow en elk ander werk gecreëerd, ontworpen, ontwikkeld of geproduceerd door WeWantMore, alleen of samen met anderen, de exclusieve eigendom van WeWantMore. Het is de Klant verboden gebruik te maken van de intellectuele eigendom van WeWantMore zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WeWantMore.

De Klant is ertoe gehouden een volledige geheimhoudingsverplichting te respecteren. Dit houdt in dat hij, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WeWantMore, geen van de bedrijfsgeheimen van WeWantMore in verband met eender welk bedrijfsfacet, noch de intellectuele eigendom van WeWantMore, noch informatie van technische, commerciële, operationele of financiële aard, zonder dat deze opsomming beperkend is, waarvan hij kennis heeft gekregen voorafgaand aan, in de loop van of in verband met de uitvoering van elke overeenkomst met WeWantMore mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enige andere derde.

De Klant zal erop toezien dat de eventuele eindgebruiker of elk andere derde zich houden aan voormelde bepalingen.

Bij elke inbreuk op onderhavige artikel 10 door de Klant, door de eindgebruiker en/of door elk andere derde, is de Klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan WeWantMore van 25.000 EUR per inbreuk, vermeerderd met een bedrag van 5.000,00 EUR per dag zolang geen einde wordt gesteld aan de inbreuk, onverminderd het recht van WeWantMore om een hogere vergoeding te eisen en/of elke overeenkomst met de Klant te ontbinden ten laste van de Klant.

11. FACTUUR EN BETALING

De Klant moet zijn klachten met betrekking tot facturen binnen de drie werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk overmaken. Bij gebrek hieraan zal de factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van WeWantMore. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn WeWantMore in rechte te verbinden zijn geldig. Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag:
- geldt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 10 %;
- is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag met een minimum van euro 250,-, onverminderd het recht van WeWantMore om hogere schade te bewijzen; - is de Klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
- worden alle andere, zelfs niet vervallen facturen van WeWantMore op de Klant onmiddellijk opeisbaar; - heeft WeWantMore het recht de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.
Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) rente; (5) hoofdsommen, De klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover WeWantMore of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering van goederen of diensten volgens deze Algemene Voorwaarden.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendomsrechten op de verkochte zaken gaan pas over op de Klant op het ogenblik van de volledige betaling van prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. Zolang de zaken eigendom zijn van WeWantMore, dient de Klant deze apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, of WeWantMore vermoedt dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, zal de Klant op eerste en eenvoudig verzoek van WeWantMore de zaken op eigen kosten en risico binnen de 24 uur aan WeWantMore terugbezorgen. Uitoefening van dit recht heeft de onmiddellijke en automatische ontbinding van de overeenkomst tot gevolg, onverminderd het recht van WeWantMore om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

13. OPSCHORTING EN ONTBINDING

In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt WeWantMore zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van WeWantMore om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

14. BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van WeWantMore, tenzij WeWantMore de normaal bevoegde rechtbank verkiest. Het Belgische recht is van toepassing.

15. TAAL

Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels. In geval van afwijking heeft de Nederlandstalige versie voorrang.